ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 18/104/2001-ਪਪ-6/3501-02 ਮਿਤੀ 23.07.2019 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਧਿਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਿਲ ਰੂਲਜ਼, 1997 ਦੇ ਰੂਲ 3(1) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ

  
  
Downloads